Eva Makienko

Kindlustusmaakler Eva Makienko
üle 10 aasta kindlustusalast müügitöö kogemust


AID Kindlustusmaakler OÜ pakub nii era- kui äriklientidele kindlustusvahenduse teenust. Lähtudes kliendi kindlustushuvist:

 • esitame kliendile võrreldavad kindlustuspakkumused ning aitame nende hulgast välja valida sobilikuma
 • vahendame kliendi poolt välja valitud kindlustuslepingu sõlmimise
 • nõustame klienti kindlustuslepinguga seotud küsimustes kindlustuslepingu kehtivusperioodil, sealhulgas aitame kindlustusjuhtumi korral kliendil komplekteerida vajalikud dokumendid

AID Kindlustusmaakler OÜ omab kindlustusvahenduse tegevuseks nõutavat tegevusluba ning on kantud kindlustusvahendajate nimekirja Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee

AID Kindlustusmaakler on Teie usaldusväärne partner!

pilt2

Avalik Teave

AID Kindlustusmaakler järgib oma tegevuses ÜRO globaalse põhimõtte kokkulepet jätkusuutlikkuse tagamisel. AID Kindlustusmaakler tegutseb keskkonda säästvalt, sh:

-hoidume võimalusel paberkandjale printimisest, vähendame seda teadlikult

-väldime digiprügi tekitamist

-võimalusel kasutame oma tegevuses roheenergiat


AID_Kindlustusmaakler_OÜ_Teabeleht_kliendile_kehtiv_alates_01.01.2024

AID_Kindlustusmaakler_OÜ_Teabeleht_kliendile_kehtiv_alates_05.02.2023

AID_Kindlustusmaakler_OÜ_Teabeleht_kliendile_kehtiv_alates_01.01.2022

AID_Kindlustusmaakler_OÜ_Teabeleht_kliendile_kehtiv_alates_10.01.2019

AID_Kindlustusmaakler_OÜ_Teabeleht_kliendile_kehtiv_alates_10.01.2018_kuni 09.01.2019

AID_Kindlustusmaakler_OÜ_Teabeleht_kliendile_kehtiv kuni 09.01.2018

AID_Kindlustusmaakler_OÜ_Üldtingimused_kehtivad_alates_01.01.2016

2015 Majandusaasta aruanne

2016 Majandusaasta aruanne

2017 Majandusaasta aruanne

2018 Majandusaasta aruanne

2019 Majandusaasta aruanne

2020_Majandusaasta_aruanne

2021_Majandusaasta_aruanne

2022_Majandusaasta_aruanne

2023_Majandusaasta_aruanne

üle 10 aasta kindlustusalast müügitöö kogemust


Vahendatavad kindlustusliigid


Vahendatavad kindlustusliigid

AID Kindlustusmaakler vahendab kindlustusseltside poolt pakutavaid varakahju kindlustusliike – lühiülevaade peamistest vahendatavatest kindlustusliikidest:

Isikukindlustus:
 • Õnnetusjuhtumikindlustus – võimaldab kindlustuskaitset ootamatu ja ettenägematu tervisekahjustuse või surma korral.
 • Reisikindlustus – pakub kindlustuskaitset Eesti Vabariigi alalistele elanikele reisimise ajaks väljapoole Eesti territooriumi. Reisikindlustuse raames on võimalik valida, lisaks meditsiiniabi kindlustusele, ka reisitõrke-, pagasi-, vastutus- ning asjaajamiskulude kindlustust.


Loomakindlustus:
 • Lemmikloomakindlustus – pakub kindlustuskaitset nt lemmiklooma ootamatu tervisekahjustuse, varguse, kadumise või surma korral,  samuti lemmiklooma omaniku vastutuskindlustuse kaitset.


Varakindlustus:
 • Kodukindlustus – võimaldab kindlustuskaitset hoone, korteri (sh hoone juurde kuuluvate rajatiste) ja/või koduse vara kahjustumise korral. Vahendatavate kindlustusseltside poolt pakutavad kindlustusjuhtumid on näiteks tuli, torustiku leke, torm, üleujutus, murdvargus, röövimine, vandalism, samuti pakutakse vahendatavate kindlustusseltside poolt koguriskikindlustust, mis annab kindlustusvõtjale laiema kindlustuskaitse.
 • Ettevõtte varakindlustus – võimaldab kindlustuskaitset ettevõtte hoonete, rajatiste ja/või ettevõtte inventari, seadmete, masinate, tooraine, pooltoodangu, valmistoodangu, kauba kahjustumise korral. Vahendatavate kindlustusseltside poolt pakutavad kindlustusjuhtumid on näiteks tuli, torustiku leke, torm, looduslik üleujutus, klaaspindade purunemine, murdvargus, röövimine, vandalism ning lisakindlustusena pakutakse ärikatkestuskindlustust.
 • Ehituskindlustus – pakub kindlustuskaitset hoonete ja rajatiste ehitamise ja renoveerimistööde teostamise- ning garantiiperioodi ajaks. Vahendatavate kindlustusseltside poolt pakutakse ehitusriski koguriskikindlustust, mis annab kindlustuskaitse varakahju (nt tuli, torm, murdvargus, vandalism) korral ning sisaldab vastutuskindlustust.
 • Masina- ja seadmete kindlustus – võimaldab kindlustuskaitset nt ehitus-, põllu-, metsa- ning tee-ehitustöömasinate ning masina töömehhanismi, haakeseade kahjustumise korral (nt liiklusõnnetus, masina ümberminek, töötaja hooletus, varakahjud nagu: tuli, torm, vandalism, murdvargus jms). Vahendatavad kindlustusandjad pakuvad eraldi kindlustuskaitse võimalust elektroonika seadmetele.
 • Veosekindlustus – võimaldab kindlustuskaitset reeglina ostu-müügi objektiks oleva kauba kahjustumise korral. Veosekindlustuse sõlmijaks võib olla veose omanik, seaduslik valdaja või  muu isik, kes on otseselt seotud kaubaveoga. Vahendatavate kindlustusandjate poolt pakutakse kaitset erinevateks kindlustusjuhtumiteks.


Sõidukikindlustus:
 • Kohustuslik liikluskindlustus – pakub vastutuskindlustuse kaitset sõidukiomanikule, kes omab sõidukit (sh mootorsõidukit või haagist), mis kuulub registreerimisele liiklusseaduses sätestatud liiklusregistris. Vahendatavate kindlustusseltside poolt pakutakse liikluskindlustuse lisakindlustusena liiklusabi ja/või puksiirabi, mis katab nt liikluskahju põhjustanud sõidukiomaniku sõiduki teeletõstmise ning -puksiirabikulud.
 • Vabatahtlik sõidukikindlustus (kasko) – pakub kindlustuskaitset sõiduki kahjustumise (nt liiklusõnnetus, loodusõnnetus, vandalism, tuli, ootamatu väline sündmus, klaasikindlustus), varguse ja röövimise korral. Vahendatavad kindlustusandjad pakuvad lisakindlustusena ka nt sõiduki uusväärtus-, liisingväärtus-, asendusauto-, autoabi-, vahetushaagise-, pagasi- ning reisija õnnetusjuhtumikindlustust.
 • Väikelaevakindlustus – pakub kindlustuskaitset väikelaevade (väikelaeva kogupikkus kuni 24 m) kahjustumise korral. Vahendatavate kindlustusandjate poolt pakutakse kaitset kindlustusjuhtumite korral nagu nt: välise ootamatu mehaanilise jõu poolt põhjustatud kahju (nt karilesõit, muu kokkupõrge), torm, vargus, vandalism, tuli, väikelaeva vette laskmise ja veest välja tõstmise, ellingukahju, väikelaeva transportimisel tekkiv kahju (maismaal) ning lisakindlustusena vastutuskindlustust.


Vahendatavad erinevad vastutuskindlustuse liigid, sh:
 • Üldine tsiviilvastutuskindlustus
 • Erialane tsiviilvastutuskindlustus
 • Tootevastutuskindlustus
 • Tegevjuhtkonna vastutuskindlustus (D&O)
 • Tööandja vastutuskindlustus
 • Autovedaja vastutuskindlustus
 • Ekspediitori vastutuskindlustus


Garantiikindlustus 

– pakub kindlustuskaitset kindlustatud isikule juhuks, kui kindlustusvõtja ei suuda täita lepingulisi kohustusi kindlustatu ees (nt pakkumise garantii; lepingu täitmise garantii; ettemakse garantii; hoolduse garantii; reisiettevõtte garantii).

VAHENDATAVAD KINDLUSTUSANDJAD


pzu Seesami logo Kindlustusmaakler.eu gjensidige Ergo kindlustus if kindlustus

KONTAKTID


AID Kindlustusmaakler OÜ

Äriregistrikood: 12552733

Aadress: Tallinna mnt 47a, 90509 Haapsalu, Eesti

Kontakttelefon: +372 5563 4012

E-mail: eva.makienko {@) gmail.com